Extra Föreningsstämma

Medlemmarna i Brf Madam Flod kallas härmed till extra föreningsstämma.

Tid: Onsdag den 10 oktober 2018 kl 19.00
Plats: Klang Market Fältöversten

Dagordning:
1. Mötets öppnande och upprättande av förteckning över närvarande medlemmar
2. Val av ordföranden vid stämman
3. Anmälan om ordförandens val av sekreterare
4. Fastställande av dagordning
5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
6. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
7. Röstning om stämman godkänner föreslagen stadgeändring som röstades igenom på ordinarie stämma (läs mer)
8. Mötets avslutande.

Varmt välkomna!
/Styrelsen